အစီရင်ခံစာများ

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ သက်ရောက်မှုကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း

မြန်မာ့စီးပွားရေးဝန်းကျင် ညွှန်းကိန်း စီမံချက်

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ သက်ရောက်မှုကို လေ့လာခြင်း (Summary Presentation)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် COVID-19 ၏သက်ရောက်မှု အနှစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ သက်ရောက်မှုကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း (Survey)

ကချင်ပြည်နယ်ရှိ အသေးစား အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အသိုက်အဝန်း

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအခြေအနေ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကချင်ဒေသတွင် အများပါဝင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေး ရေရှည် တည်တံ့သော ချဉ်းကပ်ပုံများဖြင့် ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ရေးပံ့ပိုးမှုပေးရန် စိတ်ပါဝင်စားသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ အမျိုးမျိုးအတွက် လေ့လာ ပြုစုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကချင်ပြည်နယ်ရှိ အသေးစား အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အသိုက်အဝန်း

မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသန္တရစီးပွားရေး အုပ်ချုပ်စီမံမှု၏ ကောင်းမွန်သော အလေ့အကျင့်များ

မြန်မာ့စီးပွားရေးဝန်းကျင် ညွှန်းကိန်း ၂၀၁၉မှ တွေ့ရှိချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသန္တရစီးပွားရေး အုပ်ချုပ်စီမံမှု၏ ကောင်းမွန်သော အလေ့အကျင့်များ

မြန်မာ့စီးပွားရေးစီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

မြန်မာ့စီးပွားရေးစီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

လေးစားမှုရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်များ

မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ငန်းခွင် နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါးနှောင့်ယှက်ခြင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများအား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း

Respectful Workplaces full report in Burmese
Myanmar Summary
Factsheet in Burmese

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး လက်စွဲစာအုပ်

ဤလက်စွဲစာအုပ်သည် နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများ အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးတည်ပြီး ပြည့်စုံသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးနှင့် လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး ဆောင်ရွက်မှုများ ကို ချမှတ်နိုင်စေရန် နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများ၊ တွေ့ရှိချက်များ နှင့်တကွ ထုတ်ဖော်ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး လက်စွဲစာအုပ်

မြန်မာ့စီးပွားရေးဝန်းကျင် ညွှန်းကိန်း ၂ဝ၁၉

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီးပွားရေးအုပ်ချုပ်မှုကို တိုင်းတာခြင်း

မြန်မာ့စီးပွားရေးဝန်းကျင် ညွှန်းကိန်း ၂ဝ၁၉

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အများနှင့် အကျုံးဝင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

လူမှုရေးဆိုင်ရာကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေရေး ထောက်ကူမည့် အစီအစဉ်

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အများနှင့် အကျုံးဝင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ