အရင်းအမြစ်များ

စီမံကိန်း အနှစ်ချုပ်

မြန်မာနိုင်ငံအဝှမ်းတွင် ဓနအဖွဲ့အစည်းသည် စီမံကိန်းများနှင့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များစွာကို အကောင်အထည်ဖော်လျက် ရှိပါသည်။ အဓိက စီမံကိန်းအချို့အကြောင်း အနှစ်ချုပ် ဖော်ပြချက်များကို အောက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။